Komerctiesības, uzņēmumu iegāde un apvienošana

Biroja advokāti konsultē klientus dažādos komerctiesību jautājumos, palīdzot uzsākt biznesu gan jauniem komersantiem un start-up uzņēmumiem, gan nodrošina jau esošu uzņēmumu ikdienas darījumus. Esam uzticams partneris biznesa juridiskās puses nodrošināšanā un parūpēsimies par klienta plānotajiem vai iesāktajiem darījumiem, kā arī piedāvāsim alternatīvas. Pēdējā laikā īpaši aktuāli ir valdes locekļu atbildības jautājumi, dalībnieku strīdu risināšana un anti-reiderisma pasākumi. Juridiskās palīdzības ietvaros veicam visa veida līgumu izstrādi, komersantu un to filiāļu reorganizēšanu, likvidēšanu, darījumu noformēšanu, kas saistīti ar komercsabiedrību iegādi, sadalīšanu vai apvienošanu, dalībnieku sapulču, valdes un pārvaldes lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu un juridisku noformēšanu, interešu pārstāvēšanu dalībnieku sapulcēs, padziļinātās izpētes (due diligence) veikšanu, darījuma sarunu vešanu ar pretējo pusi, bankām un citām personām.

Tiesvedība un strīdu izšķiršana

Biroja vairāk nekā 30 gadu darbības laikā klientu labā ir veiksmīgi tikušas atrisinātas neskaitāmas tiesvedības, biroja advokātiem iemantojot vietējo un starptautisko uzņēmumu un personu uzticību. Advokāti ir pieredzējuši strīdu risināšanā civilprocesā, šķīrējtiesās, administratīvajā procesā, kā arī tiesību aizstāvēšanā Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesos. Lai gan pastāv priekšstats, ka tiesāšanās parasti ir ilga un dārga, tomēr pastāv daudz dažādu stratēģiju un taktiku, kā procesuāliem līdzekļiem klientam nodrošināt ātrāku rezultātu, veicināt izlīgumu vai citādi labvēlīgu risinājumu. Mēs vienmēr domājam arī no biznesa un praktiskā aspekta, sniedzot padomus un pārstāvību tiesvedībās. Biroja advokātu sastāvā ir arī pieredzējuši šķīrējtiesneši un bijušais tiesnesis.

Nekustamais īpašums un vide

Piedāvājam palīdzību dažādu nekustamā īpašuma jautājumu kārtošanā un darījumu nodrošināšanā. Mums ir pieredze darījumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pirkšanu un pārdošanu, lietu tiesību, piemēram, servitūtu nodibināšanu, grozīšanu vai dzēšanu, īpašumu un kopīpašumu sadalīšanu vai apvienošanu, apsaimniekošanas, īres un nomas jautājumiem, kā arī nekustamo īpašumu attīstīšanu un būvniecības procesiem. Biroja advokāti ir spēcīgi un zinoši arī vides tiesību jautājumos, piesārņojošo darbību atļauju izdošanā vai apstrīdēšanā un citos specifiskos ar vidi saistītos aspektos.

Banku un finanšu tiesības

Mēs konsultējam kredītiestādes, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrības, starpniekus, kā arī nebanku kreditētājus. Biroja advokāti palīdz investoriem, aizdevējiem un aizņēmējiem finanšu darījumos ar kredītiestādēm, kā arī sniedz konsultācijas finansējuma piesaistē un darījuma dokumentu nodrošināšanā. Mums ir ilgstoša pieredze klientu pārstāvībai banku un nebanku kreditētāju uzraudzības institūcijās, kā arī tiesās. Birojs ir palīdzējis augt un attīstīties vairākiem Fin-Tech uzņēmumiem, kuriem jāspēj atrast inovatīvi juridiskie risinājumi maz regulētā jomā. Īpaši aktuāli ir AML juridiskie jautājumi jeb noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dažādu prasību izpilde.

Darba tiesības un imigrācija

Biroja speciālisti konsultē uzņēmumus un darbiniekus darba dokumentācijas sagatavošanā, darba strīdos, kā arī dažādos ar nodarbinātību saistītos jautājumos, piemēram, pagaidu darbu, darbaspēka nomu, nosūtīšanu un norīkošanu, ārvalstu darbaspēka piesaistīšanu, kas ietver arī imigrācijas un nodokļu aspektus. Pārstāvam klientus tiesās, arodbiedrībās un kontrolējošās institūcijās, tajā skaitā preventīvi saskaņojot uzņēmumu nodarbinātības modeļus. Pēdējā laikā īpaši aktuāli ir dažādi nekonkurēšanas, klientu un darbinieku nepārvilināšanas noteikumi, darbinieku motivācijas sistēmu izstrāde, piemēram, personāla opcijas un akcijas, kā arī koplīgumi, kurus biroja advokāti piedāvā izstrādāt klientiem, izmantojot know-how un savas zināšanas.

Viena no biroja specializācijas jomām ir imigrācijas tiesības, kuras ietvaros klientiem tiek sniegta palīdzība jautājumos, kas saistīti ar personas statusa noteikšanu, termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu vai tās atteikumu, bēgļa statusu, patvēruma meklētāja statusu un citiem ar ieceļošanu un nodarbinātību saistītiem jautājumiem.

Krimināltiesības

Biroja advokāti ir pārņēmuši biroja dibinātāja Sergeja Davidsona, kurš ir bijis viens no visu laiku atzītākajiem krimināltiesību speciālistiem, unikālās zināšanas, darba metodes un pieeju klientu aizstāvēšanā. Mūsu advokātu vidū ir gan bijušais tiesnesis, gan bijušie izmeklētāji, kuri kļuvuši par advokātiem un nodrošina aizstāvību kriminālprocesos, sniedz juridisko palīdzību cietušajiem pirmstiesas izmeklēšanas stadijā, kā arī visās tiesu instancēs. Biroja advokātu praksē ir bijušas ļoti sarežģītas, tajā skaitā pat skandalozas prāvas, un mūsu speciālistiem ir pieredze nodrošināt aizstāvību klientam sevišķi nelabvēlīgos apstākļos, panākot pilnīgu vai daļēju attaisnošanu. Pēdējā laikā īpaši daudz aktuālu lietu bijis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, kā arī KNAB un Finanšu policijas uzsāktos kriminālprocesos. Konsultējam klientus par noziegumu novēršanas jautājumiem, kā arī par metodēm uzņēmuma aizsardzībā pret šāda veida pārkāpumiem.

Administratīvās tiesības

Klienti novērtē mūsu zināšanas un sniegto juridisko palīdzību administratīvajās lietās, tajā skaitā Valsts kontroles, Valsts ieņēmumu dienesta, pašvaldību būvvalžu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu apstrīdēšanā, kā arī juridisko palīdzību administratīvo pārkāpumu lietās. Mēs sniedzam konsultācijas par privātpersonu un iestāžu vai pašvaldību savstarpējām tiesībām un pienākumiem, no tām izrietošajām sekām un labākajiem risinājumiem klientam attiecīgajā situācijā. Biroja advokāti ir pieredzējuši arī pārstāvībā Satversmes tiesā.

Nodokļi

Biznesa veikšana un investēšana Latvijas mainīgajā nodokļu sistēmā ir izaicinājums ikvienam uzņēmējam, kā arī nodokļu administrācijas veiktās pārbaudes un lēmumi, kas rada nodokļu sekas, nav nekas neparasts. Tomēr ne vienmēr kontrolējošo institūciju pārbaudes notiek atļauto pilnvaru robežās, tāpēc procedūras pareizības uzraudzību labāk uzticēt profesionālim. Mūsu biroja advokāti nodrošina klientu pārstāvību auditu un cita veida pārbaužu procesā, veic Valsts ieņēmuma dienesta un Muitas pārvaldes pieņemto lēmumu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu, nodokļu strīdu risināšanu tiesā, kā arī konsultēšanu ar nodokļiem saistītos jautājumos. Mūsu biroja advokāti ir panākuši uzvaras vairākās nozīmīgās tiesu lietās gan par pievienotās vērtības nodokļa darījumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokļa jautājumiem un uzkrājumu pierādīšanu, muitas un akcīzes nodokļa lietās, kā arī ir regulāri uzstājušies nodokļu konferencēs ar priekšlasījumiem par tiesu praksi nodokļu lietās. Sadarbībā ar labākajiem nodokļu konsultantiem nodrošinām klientiem arī nodokļu plānošanu un nodokļu risku pārvaldību, transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu un atbilstības procedūras, reģistrāciju nodokļu maksātāju reģistrā un deklarāciju sastādīšanu, kā arī visa veida nodokļu konsultācijas.

Konkurences un ES tiesības

Konkurences tiesību pārkāpumi praksē notiek daudz biežāk, nekā uzņēmēji paši to apzinās, tāpēc vispirms aicinām uzņēmējus preventīvi izvērtēt un uzlabot savas iekšējās procedūras, darbinieku apmācību, komunikāciju iepirkumos un ar sadarbības partneriem konkurences tiesību aspektā. Mūsu biroja advokātiem ir pieredze ES tiesību un konkurences tiesību jautājumos, tajā skaitā biroja advokāta uzvarēta tiesvedība jauno transportlīdzekļu tirdzniecības nozarē pret Konkurences padomi. Klientiem piedāvājam veikt uzņēmuma iekšējo procedūru un vadlīniju izstrādi un auditu, darbinieku apmācību, līgumu izvērtēšanu potenciālo vertikālo un horizontālo vienošanos (karteļu) risku mazināšanai, nekavējošu juridisko atbalstu Konkurences padomes veikto pārbaužu laikā komersanta telpās, apvienošanās ziņojumu sagatavošanu un izvērtēšanu, juridisko palīdzību dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas lietās.

Enerģētika

Mūsu speciālisti ir snieguši konsultācijas saistībā ar dažādiem vides, enerģētikas un infrastruktūras projektiem. Biroja advokātu specializācija un ilggadējā praktiskā pieredze juridiskās palīdzības nodrošināšanā ietver tādas jomas kā ogļūdeņraža meklēšana, izpēte un ieguve, tajā skaitā aktīva dalība Baltijas Ogļūdeņražu ieguves un izpētes asociācijā un Ekonomikas ministrijas darba grupā, elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem energoresursiem un koģenerācija, siltumenerģijas ražošana, obligātās iepirkuma komponentes sistēma un piemērošana. Mūsu advokātu pieredzē ir arī 26 pieteicēju pārstāvība Satversmes tiesas procesā par Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma neatbilstību konstitūcijai, pārstāvība Eiropas Komisijā, ministrijās un citās iestādēs.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Mūsdienās, pieaugot digitālās vides attīstībai un zīmola nozīmei, arvien būtiskāka kļūst nepieciešamība juridiski pareizi nosargāt savas tiesības uz intelektuālo īpašumu. Biroja advokāti sniedz juridisko palīdzību gan rūpnieciskā īpašuma jautājumos, gan autortiesību jomā, palīdzot aizsargāt klientu patentus, preču zīmes, dizainparaugus, komercnoslēpumu, autortiesības un blakustiesības. Mūsu speciālistiem ir uzkrāta pieredze dažādu konfidencialitātes līgumu, franšīzes līgumu un intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanā, mediju un izklaides industrijas konsultēšanā, kā arī patentu reģistrācijas un autortiesību strīdu jautājumos. Mūsu advokāti regulāri un veiksmīgi pārstāv klientus strīdos par intelektuālā īpašuma jautājumiem, ieskaitot autortiesību un datu bāzu aizsardzību.

Ģimenes tiesības, mantošana

Laulības šķiršanas, bērnu aizgādības un saskarsmes tiesību, kā arī kopīgās mantas dalīšanas jautājumi ir vieni no emocionāli vissarežģītākajiem, tomēr tie mēdz būt arī juridiski ļoti komplicēti. Mūsu advokāti ir pieredzes bagāti gan ģimenes tiesību juridisko nianšu risināšanā, gan arī tiem piemīt teicamas psiholoģiskās pārliecināšanas spējas, kas ir īpaši nozīmīgi šāda veida lietās un strīdos tiesās, jo tiesas nolēmumi var saturēt augstu subjektivitātes elementu. Mēs nodrošinām juridisko palīdzību jautājumos, kuri saistīti ar laulību, laulāto mantiskajām un nemantiskajām attiecībām, bērnu tiesību aizsardzību, uzturlīdzekļu piedziņu, paternitāti, aizbildnību un aizgādību, juridisku aizsardzību pret vardarbību.

Līdzvērtīga pieredze ļauj birojam sniegt profesionālu palīdzību arī mantojuma tiesībās gan testamentu sastādīšanā un izpildē, gan likumiskajā un līgumiskajā mantošanā. Biroja advokātiem ir nozīmīga pieredze liela apmēra mantojuma tiesvedībās, testamentu un pirms nāves izdarītu darījumu apstrīdēšanā, neatņemamās daļas izprasīšanā un mantas reālajā sadalē.